[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE_MyOffice 1.2 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ.
 


เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผู้เขียน : บ้านกําแพงเพชร
วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 736


ที่ ศธ 04146.106/ 137                                      โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

                                                                                        อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

                                                                         4  พฤษภาคม   2554

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2

                ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน  1  อัตรา  รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ ในการนี้ทางโรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

                                                      

(นายวิพัฒน์  ภัควนิตย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

 


 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.  2552  ลงวันที่   11  กันยายน   2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์  2547  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.             ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง  ตำแหน่งครูผู้สอน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1)                การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2)                จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3)                งานวิชาการของสถานศึกษา

4)                การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5)                ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 อัตราว่าง  พนักงานราชการทั่วไป   จำนวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,530  บาท  

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547

ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่ วันทำสัญญาจ้างถึง วันที่   30  กันยายน  2555

2.              คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                                1)  มีสัญชาติไทย

                            2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี

                                3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามาระปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                                5)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สัดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน   1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

                2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุค

ลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2)  เป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เมี่ยบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    (ทั้งนี้ผู้ที่จบวิชาเอกทางดนตรี นาฏศิลป์ หรือมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนดนตรี นาฏศิลป์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

4)  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3.  การรับสมัคร

                3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ wipat3@hotmail.com  ตั้งแต่วันที่  10 -  16  พฤษภาคม  2554 (ในวันและเวลาราชการ)

3.2                    เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1)       รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  3 รูป

2)       สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ และระเบียนผลการเรียน(Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3)                สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4)             สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5)                ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

6)                สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู  หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ

7)                หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี)

3.3                    เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นและโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการสมัครนั้น

4.         การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  17  พฤษภาคม  2554    โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ที่  http://203.172.179.25/kpt และ ที่  http://203.172.179.23/myoffice2554

5.         หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวิธีการดังนี้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ตอนที่ 1 ความรู้ ความสามารถ/ทักษะเฉพาะด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

50

สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

ตอนที่ 2  สอบสัมภาษณ์

ความสามารถพิเศษตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้และการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

10

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์/การประสานงาน

10

สอบสัมภาษณ์

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

15

สอบสัมภาษณ์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10

สอบสัมภาษณ์

การสื่อสารและการนำเสนอ

5

สอบสัมภาษณ์

รวม

100

 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในการประเมิน ตอนที่  1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และ ได้คะแนน ในการประเมิน ตอนที่  2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประกาศผลเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปหาต่ำสุด

6.                 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18  พฤษภาคม  2554    โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ตามตารางนี้

วันที่

เวลา

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

18 พฤษภาคม  2554 

09.00 – 12.00 น.

 

 

13.00  น. เป็นต้นไป

ตอนที่1.  ความรู้ ความสามารถ/ทักษะเฉพาะด้าน

ตอนที่2.  สอบสัมภาษณ์

50

 

 

50

 

7.                 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ในวันที่  21  พฤษภาคม  2554    โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร และที่ http://203.172.179.25/kpt และ ที่  http://203.172.179.23/myoffice2554

8.                 การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร   ในวันที่  23  พฤษภาคม   2554

ประกาศ    วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554

                                                                                               

                                                                                     (นายวิพัฒน์   ภัควนิตย์)

                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ข้อสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 มี.ค. 2555
      ร.ร.บ้านเขาพระ (ด่วนที่สุดภายในวันนี้ โครงการครูคืนถิ่น) 30 ธ.ค. 2554
      ร.ร.บ้านเก่าร้าง (ด่วนที่สุดภายในวันนี้ โครงการครูคืนถิ่น) 30 ธ.ค. 2554
      ขอความร่วมมือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตอบแบบสอบถาม 29 ธ.ค. 2554
      โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 29 ธ.ค. 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร : 074258249
taweerath2008@hotmail.com ,tel 0878373794 : ลิขสิทธิ์ T&T 2010
ict